Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów

Projekty zgłaszać można od 7 kwietnia do 20 maja

Możliwość zgłoszenia projektu ma każdy mieszkaniec dzielnicy, który ukończył 16 lat. Projekt sporządza się na specjalnym wniosku przygotowanym przez Urząd Miejski.

Jak prawidłowo wypełnić formularz?

1. Pobierz formularz tutaj.

Formularz w wersji papierowej i elektronicznej dostępny jest również:

  • w Urzędzie Miejskim - Biuro Obsługi Interesantów (stanowisko "Informacja"),
  • w Punktach Konsultacyjnych poszczególnych dzielnic,
  • w Miejskim Centrum Informacji - Centrum Handlowe "Pogoria".

2. Sprawdź czyją własnością jest teren, na którym ma zostać zlokalizowany projekt.

Informację taką możesz uzyskać na oficjalnej stronie internetowej miasta w Miejskim Systemie Informacji Przestrzenej

Jeśli masz problem z ustaleniem własności gruntu pod projekt, pomogą ci w tym:

Pamiętaj! Zgłoszony projekt winien być umiejscowiony na gruntach gminnych, ewentualnie na gruntach spółdzielni mieszkaniowej bądź wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku gdy projekt zlokalizowany na terenie niebędącym własnością Gminy lub Skarbu Państwa, co do których Prezydent Miasta jest organem reprezentującym konieczne jest dołączenie zgody podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku wniosku, który będzie zakładał realizację projektu położonego na terenie prywatnym, projekt ten zostanie uznany za projekt niemożliwy do realizacji.

3. Przygotuj wstępny kosztorys projektu i sprawdź, czy szacunkowa wartość proponowanego projektu nie przekracza kwoty przydzielonej dla Twojej dzielnicy (zobacz kwoty dla poszczególnych dzielnic).

4. Obowiązkowo dołącz mapkę, na której wskazana będzie lokalizacja projektu (może być to mapka z internetu).

PAMIĘTAJ! Kosztorys oraz mapka są obowiązkowymi załącznikami do formularza.

5. Opisz krótko jak zrealizowany projekt będzie służył mieszkańcom dzielnicy.

6. Jeśli posiadasz dodatkowe materiały np. szkice sytuacyjne, plany – dołącz je do wniosku.

7. Pamiętaj, że wniosek musi zostać poparty przez grupę co najmniej 15 mieszkańców dzielnicy, którzy ukończyli 16 lat.

8. Gotowy formularz do 20 maja:

  • wyślij elektronicznie (skan oryginalnych dokumentów wraz z listą poparcia, tak aby dało się rozpoznać oryginalne podpisy) na adres: twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl,
  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny" - liczy się data stempla pocztowego
  • bądź złóż osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, ewentualnie w którymś z 29 punktów konsultacyjnych.

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

^

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice