Projekty mieszkańców

Partycypacja to inaczej współuczestniczenie. Dzięki Budżetowi Partycypacyjnemu mieszkańcy miasta mogą współdecydować o lokalnych wydatkach. Prosimy o zapoznanie się ze zgłoszonymi projektami w obrębie swojej dzielnicy i wyrażenie swojego poparcia dla poszczególnych pomysłów.

 

Przypominamy, że:

  • Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania dla danej dzielnicy poprzez rozdysponowanie przy odpowiednich projektach liczby 10 punktów, jakimi dysponuje każdy mieszkaniec. Przekroczenie progu 10 pkt. oznaczać będzie nieważność głosu. Oznacza to, iż każdy projekt może dostać ocenę w skali od 0 do 10, ale suma wszystkich punktów na karcie nie może przekroczyć 10 pkt.
  • Każdy mieszkaniec dzielnicy może głosować wyłącznie raz. W przypadku zagłosowania w dwóch lub więcej dzielnicach lub poprzez oddanie głosu dwa razy w danej dzielnicy, głosy te uznaje się za nieważne.
  • Głosowanie jest jawne, a każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu oświadcza, że ma ukończone 16 lat i dane, które zawarte zostały w karcie do głosowania są zgodne ze stanem faktycznym.
  • Brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL i podpisu pod oświadczeniami znajdującym się pod listą projektów o treści: „Oświadczam, że w dniu oddania głosu ukończyłem 16 lat, zamieszkuje pod wskazanym poniżej adresem, a dane, które zawarłem w karcie do głosowania są zgodne z prawdą. Jednocześnie jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do opracowania wyników głosowania w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza, czyli Budżetu Partycypacyjnego Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21” powoduje uznanie głosu za nieważny.
  • W przypadku głosowania drogą elektroniczną podpis własnoręczny nie jest wymagany. Wymaga się rejestracji adresu poczty elektronicznej osoby głosującej.

Wybierz swoją dzielnicę

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

^

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice